Docker.io停止并删除所有进程

将停止所有运行的容器,然后删除所有的容器**这不是选择性地处理容器,它删除所有的**
.

0

linux命令:docker stop $(docker ps -a -q); docker rm $(docker ps -a -q) -q) -a ps $(docker rm docker -q); -a ps $(docker stop docker docker stop $(docker ps -a -q); docker rm $(docker ps -a -q)rootopen.com
linux命令:docker stop $(docker ps -a -q); docker rm $(docker ps -a -q) -q) -a ps $(docker rm docker -q); -a ps $(docker stop docker docker stop $(docker ps -a -q); docker rm $(docker ps -a -q)rootopen.com
ydnc 2018-02-14 02:50:48
输出

评论

相关推荐
共收录0条命令行
这里是记录和分享命令行的地方, 所有命令行都可以进行评论、提交替代方案.

热门文章