Mount proc

在chroot中运行它以获得你自己的proc。
.

0

linux命令:mount -t proc{,,} proc{,,} -t mount mount -t proc{,,}rootopen.com
linux命令:mount -t proc{,,} proc{,,} -t mount mount -t proc{,,}rootopen.com
gahm 2018-01-24 21:09:48
输出

评论

相关推荐
共收录0条命令行
这里是记录和分享命令行的地方, 所有命令行都可以进行评论、提交替代方案.

热门文章