Python版本写到文件

此命令将Python版本发送到文件,用于脚本
.

0

linux命令:echo "$(python -V 2>&1)" > file file > 2>&1)" -V "$(python echo echo "$(python -V 2>&1)" > filerootopen.com
linux命令:echo "$(python -V 2>&1)" > file file > 2>&1)" -V "$(python echo echo "$(python -V 2>&1)" > filerootopen.com
mvwf 2018-11-07 22:30:24
输出

评论

相关推荐
共收录0条命令行
这里是记录和分享命令行的地方, 所有命令行都可以进行评论、提交替代方案.

热门文章