XiuPunica/Docs

语言:

git: https://github.com/XiuPunica/Docs

各种文档都放在这里
各种文档都放在这里
README.md (中文)

文件

 • 明心见性,可以为神
 • 不拘泥于具体的工具使用,方法还是很多的
   ,___     .-;'
     `"-.`\_...._/`.`
   ,   \    /
  .-' ',  / ()  ()\
 `'._  \ /()  . (|
   > .' ;,   -'- /
   / <  |;,   __.;
   '-.'-.| , \  , \
    `>.|;, \_)  \_)
     `-;   ,  /
      \  /  <
       '. <`'-,_)
       '._)

本文使用googletrans自动翻译,仅供参考, 原文来自github.com

en_README.md

Docs

 • 明心见性,可以为神
 • 不拘泥于具体的工具使用,方法还是很多的
   ,___     .-;'
     `"-.`\_...._/`.`
   ,   \    /
  .-' ',  / ()  ()\
 `'._  \ /()  . (|
   > .' ;,   -'- /
   / <  |;,   __.;
   '-.'-.| , \  , \
    `>.|;, \_)  \_)
     `-;   ,  /
      \  /  <
       '. <`'-,_)
       '._)